Условия за ползване

I. Записване и Резервации
1. За записване и резервации е необходимо да се изпратят имената на пътуващите, лични данни и посочване на
съответнатаиндивидуална програма.
2. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, в рамките на 48
(четиридесет и осем) часа.
3. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.
II. Права и задължения на страните
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължав:
4.1. Да подготви, обезпечи и осъществи туристическата услуга, като Потребителят се задължава да окаже пълно съдействие за това. За целта последният следва да предостави личните си данни и друга необходима информация за правилното оформяне на документите.
4.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователно дружество Армеец и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
5. Туроператорът има право:
5.1. Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
6. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава:
6.1. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. Потребителят е длъжен да заплати и всички задължителни доплащания (застраховки и пр.), които са упоменати в програмата/пакета.
6.2. Да спазва законите на страната, за която пътува.
6.3. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
6.4. Потребителят отговаря за редовността и валидността на задграничния си паспорт или лична карта.
6.5. Потребителите, които са с паспорти, различни от българските, са длъжни да се уведомят, какъв е визовия режим в държавата, която искат да посетят.
7. Потребителят има право:
7.1. Да прехвърлят правата и задълженията си по резервацията си в полза на трето лице, което приема общата цена за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА и в съответствие с резервационата политика на заведението за настаняване (хотели, студиа, апарт хотели или кьмпинги). ТУРОПЕРАТОРА в съответствие с добрата практика ще направи всичко възможно за прехвърляне на правата по настаняването, като последното може да бъде потвърдено само в случаите на постигнато съгласие със заведението за настаняване.
8. Отговорност на Страните
8.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
8.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
8.3. В случай, че не е достигнат минималния брой туристи (ако е упоменат такъв),
ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предложи алтернативна програма или настаняване, пренасочване за друга дата, индивидуална програма или пълно възстановяване на сумата, без да дължи неустойка. В рамките на 7 (седем) дни след като бъде уведомен, Потребителят е длъжен да представи своето писмено решение пред ТУРОПЕРАТОРА. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
8.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
- Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
- Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
- Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
- Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
8.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
8.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.


 

Туроператорът не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.
8.8. Всеки родител, който придружава дете под 18 г. трябва да представи и разполага с нотариално заверено пълномощно от другия родител. В случаите, когато дете под 18 г. пътува с друг възрастен е необходимо нотариално заверено пълномощно от двамата родители. По време на пътуване потребителят е длъжен да разполага с оригинал и поне 2 (две) копия на пълномощното, които да послужат на граничните власти.
9.9. ТУРОПЕРАТОРА не носи пряка отговорност за щети, причинени на хотела от туристите.
III. Срок на плащане
10. При изготвянето на договор е задължително да се извърши депозит в размер на ....% от общата сума, в зависимост от вида и хотела за настаняване, ако не е упоменато друго.
11. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата или договора.
12. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
IV. Условия за изменение, анулации
13. При промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените се потвърждават в рамките на 3 (три) работни дни, при наличие на свободни места.
14. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е:
14.1. За настаняване в хотел: ............. (...) работни дни преди датата на пътуването, освен случаите в които е предвиден друг срок.
15. В случай на отказ от пътуване по желание на Потребителя след срока, същият дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА, както следва:
- от ... (....) до ... (...) работни дни преди началната дата на пътуването - ......% (......) от стойността на Туристическия продукт;
- от .... (....) до ... (....) работни дни преди началната дата на пътуването - ....% (.....) от стойността на Туристическия продукт;
- до ... (......) работни дни преди началната дата на пътуването - ....% (......) от стойността на Туристическия продукт;
V. Рекламации и Щети
16. Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 (седем) дни след датата на завръщането си България.
17. Клиентът е длъжен да представи тристранен протокол за несъответствие, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него.
18. Всички оплаквания на пътуващите лица трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващите лица, Хотелът и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
19. Агенцията или ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомяват клиента за своя отговор до 30 (тридесет) работни дни от депозирането на рекламацията.
20. Всички щети, нанесени в хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол.
21. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
VI. Форсмажорни обстоятелства
22. ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ ООД не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия / стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.
23. При форсмажорни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.
VII. Допълнителни условия
24. Настаняването в хотелите се извършва не по-рано от 14.00 часа в деня на първата нощувка (освен в случаите, когато е възможно по-ранно настаняване), а освобождаването е до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой, или забава при освобождаването се заплаща допълнително.
25. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извършва медицинско застраховане на Потребителя, заминаващ извънпределите на Р. България, което не е включено в цената, ако изрично не е упоменато друго в договора за организирано пътуване.
26. ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ ООД притежава лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност № PK-01-6993, издаден на 05.09.2012г., както и застраховка „Отговорност на Туроператора“ с полица № Р1213528094740220251 от 28.09.2013г. на ЗД „Бул Инс“ АД.
27. Всяка една от страните се задължава да уведоми своевременно другата страна за обстоятелства, свързани със сключен договор, които биха попречили на изпълнението на задълженията по договора. Всяко такова уведомление трябва да бъде в писмен вид и да бъде изпратено по електроната поща или на посочените в договора адреси.
28. Всички спорове възникнали между страните при и по повод изпълнение на договорните им отношения се решават по пътя на преговори. В случай, че не се достигне до разрешение на спора в тридесетдневен срок всяка една от страните има право да търси решение на спора съгласно действащото законодателство.
29. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
30. Изменения, допълнения или анулиране на договорни отношения между страните се извършват само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
31. В случай, че ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ ООД промени общите условия, е длъжен да публикува промените на интернет страницата си, с което се счита , че е уведомил всички Турагенти и туристи.
32. Общите условия са достъпни за сваляне и разглеждане от всички Турагенти, крайни клиенти и всички заинтересовани лица по сключения договор за предоставените туристически услуги.
33. Настоящите Общи условия са валидни от 01.01.2014г.