Устойчивост

Въведение

Туризмът съставлява между 4-6% от общите глобални емисии на парникови газове (стотиците милиони международни пристигания и почти четири милиарда вътрешни пътувания в глобален план). Изчислено е, че до 2020 г. броят на международните пътувания почти ще се удвои до 1,6 млрд. Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) прогнозира, че приноса на туризма за въглеродните емисии може да нарасне със 150 % през следващата 30 години, ако не се вземат мерки за намаляване. Хотелите, като част от тази индустрия, имат ключова роля за намаляване на емисиите. Освен, че туризмът допринася за проблема, в същото време той е силно уязвим към ефектите от изменението на климата. Поради това в интерес на хотелската индустрия, е да бъде част от решението.

Зелени хотели - Днес екотуризмът ориентиран към опазване на природата и околната среда нараства бързо. Много хора от хотелската индустрия са признали негативното влияние на техния бизнес върху околната среда и са предприели действия за облекчаване на тези въздействия.
Екологично отговорния бизнес хармонизира дейността си и устойчивостта на околната среда. Терминът "зелени хотели" описва хотели, които се стремят да бъдат по-щадящи към околната среда чрез ефективното използване на енергия, вода и материали, предоставяйки качествени услуги. Зелените хотели съхраняват и запазват чрез спестяване на вода, намаляване на потреблението на енергия и намаляване на твърдите отпадъци. Индустрията вижда и собствени ползи, тъй като ограниченото и контролираното използване на ресурсите води след себе си и значително намаляване на техните основни разходи. Основните замърсители в хотелите са използването на невъзобновяеми източници на енергия, прекомерната употреба на вода, и генерирането на отпадъци.

Ние, от Еко Френдли Планет, в подкрепа на тези отговорни към природата, света и самите нас места и практики, ви помагаме да се запознаете накратко с усилията им. Обобщили сме нужната ви информацията в четири категории, които считаме за основни.Устойчив престой

Устойчивият престой обхваща няколко основни посоки, в които всеки един т.нар. “зелен хотел” прави своите стъпки. Използването на еко и биоразградими препарати за почистване и пране значително намалява негативното въздействие върху околната среда. Друг ключов елемент е политиката за повторно използване на кърпите по време на престоя, което спестява огромно количество вода и енергия. Рециклирането на отпадъците и компостирането отново говорят за отговорно поведение от страна на бизнеса, той като средно един хотел създава около 1 кг отпадъци на човек на нощ. Често най-малко 30 на сто от общия обем на отпадъците на един хотел могат да се сортират за оползотворяване и рециклиране. Хотели във веригата Scandic например сортират отпадъците си в до 22 отделни категории!Хранене

Тук обръщаме внимание на доставчиците, които местата за настаняване имат, тъй като това е от основно значение за устойчивостта на един ресторант. Подкрепата на местното производство и земеделие е елемент от отговорната политика на зелените хотели. Считаме, че развитието на туризма в дадена дестинация трябва винаги да има пряка връзка с развитието и на земеделието на същата. Много хотели, разбрали значението на приготвянето и сервирането на храна от пресни продукти, имат собствени ферми и градини, което също е отличителна характеристика, която ние отбелязваме.

В съвременния свят темата за здравословното хранене е от основно значение, тъй като все повече хора и семейства имат специфични хранителни навици, нетолерантности и изиствания. Често се случва да правим компромис с начина, по който се храним в къщи, когато пътуваме и почиваме. В тази връзка лесно ще различите всяко едно място, което е отдало значение на тези съвременни изисквания (специално меню за вегетарианци, вегани, без глутенови храни, детско меню и др.), тъй като това е характеристика, която задължително описваме.

Значение отдаваме и на местата, в които се пазят традициите и се готвят характерни за мястото, пазени и препредавани от поколения гозби. Считаме, че това е в пряка връзка с устойчивостта, тъй като по този начин се съхраняват традициите и се постига хармония с мястото.


Енергия / ресурси

Отговорното използване на ресурсите е от основно значение за запазването им в дългосрочен план. В котегория “Енергия / ресурси” описваме усилията на всяко място, да намали до минимум карбоновия си отпечатък, чрез използване на: възобновяеми енергоизточници при отопление и осветление; оборудване с електроуреди от клас А; енергоспестяващи крушки и фотоклетки; водоспестяващи системи в санитарните помещения и др.


Автентичност

В категория „Автентичност“ обръщаме внимание на материалите, които са използвани за построяването и обзавеждането на избраните от нас места. Предимство имат всички, които са предпочели естествените материали като дърво, камък, памук. От значение за нас е и дали сградата, в която се помещава мястото за настаняване е с историческо или културно значение, дали е реставрирана или построена в характерен за региона стил и архитектура. Дали обекта пази традиции, занаяти, кухня и обичаи, дали участва или организира различни социални активности, които имат за цел да съхранят природата, традициите и да популяризират устойчивата посока на развитие на туристическия бизнес. Иконата за „Автентичност“ ще бъде активна на всички, места, които притежават някое от тези предимства, а подробна информация може да се намери в подробното описание към обекта.